colestein veglin là ai

Who is Colestein Veglin, what country is Colestein Veglin from, wowhay4u.com shares scary things about Colestein Veglin no one knows.

Who is Colestein Veglin?

Colestein Veglin is a man who claims đồ sộ be 615 years old and has 6 wives, all of whom are living.

Bạn đang xem: colestein veglin là ai

According đồ sộ the July đôi mươi, 1876 edition of The Thủ đô New York Times, Colestein Veglin was a man arrested in Newark, NJ who claimed đồ sộ be 615 years old and had six wives, all of whom were living. After this statement, he was sent đồ sộ an insane asylum for two days.

Colestein Veglin is a person associated with the longevity tradition.

What is longevity myth?

Longevity myths are traditions about long-lived people (usually super-longevityers), as individuals or groups, and practices that are believed đồ sộ confer longevity, but scientific evidence does not. tư vấn the claimed eras or reasons for the claims.

While literal interpretations of such myths may indicate unusual longevity, many scholars believe that such numbers may be the result of mistranslation of the numbering system through languages. different terms along with the cultural and/or symbolic meanings of certain numbers.

The phrase “longevity tradition” can include “purification, ritual, practice of longevity, meditation and alchemy” which is believed đồ sộ bring about a longer life for people, especially in Chinese culture.

Longevity myths in the world

These include claims before about 150 AD, before the fall of the Roman Empire.

China

Fu Xi (伏羲) is said đồ sộ have lived for 197 years.

Lucian wrote of the “Seres” (a Chinese people), claiming they had lived for more than thở 300 years.

Zuo Ci who lived during the Three Kingdoms period is said đồ sộ have lived for 300 years.

In Chinese legend, Peng Zu is said đồ sộ have lived for over 800 years during the Yin Dynasty (殷朝, 16th đồ sộ 11th centuries BC).

Emperor

The emperor is said đồ sộ have lived for 113 years.

Emperor Yao is said đồ sộ have lived 101 years.

Emperor Shun is said đồ sộ have lived 110 years.

Greek

The book Macrobii (“Long-livers”) is a work devoted đồ sộ longevity. It is attributed đồ sộ the ancient Greek author Lucian, although it is now accepted that he could not have written it. Most of the examples given have a lifespan of 80 đồ sộ 100 years, but some are much longer:

Tiresias, blind seer of Thebes, over 600 years.

Nestor has lived for more than thở 300 years.

Members of “Seres” for more than thở 300 years.

Japan

Some of Japan’s first emperors are believed đồ sộ have reigned for more than thở a century, according đồ sộ tradition recorded in the Kojiki, viz., Emperor Jimmu and Emperor Kōan.

Emperor Jimmu (traditionally, February 13, 711 BC – March 11, 585 BC) lived 126 years according đồ sộ the Kojiki. These dates correspond đồ sộ 125 years, 339 days, on the pre-Julian and Gregorian calendars. However, the sườn of his posthumous name suggests that it was invented during the reign of Kanmu (782–806), or possibly during a time when the legend of the origin of the Yamato dynasty was compiled as Kojiki .

Korea

Taejo of Goguryeo (46/47 – 165) is said đồ sộ have reigned in Korea for 93 years, starting at the age of 7. After his retirement, Samguk Sagi and Samguk Yusa give his death age as 118, while Book of the Later Han. said he died at the age of 121 at the age of 74.

Xem thêm: picasso là ai

Persian Empire

The reigns of several kings in the Shahnameh, an epic poem by Ferdowsi, are given over a century long:

Zahhak, 1,000 years.

Jamshid, 700 years.

Fereydun, 500 years.

Askani, 200 years.

Kay Kāvus, 150 years.

Manuchehr, 120 years.

Lohrasp, 120 years.

Goshtasp, 120 years.

Ancient Rome

In Roman times, Pliny wrote about longevity records from a census conducted in AD 74 under Vespasian.

In one region of Italy, many people are said đồ sộ have lived past 100; four are said đồ sộ be 130, others up đồ sộ 140. Ancient Greek author Lucian is the putative author of the Macrobii (dragon robes), a work devoted đồ sộ longevity.

Most of the examples Lucian gives are considered đồ sộ be the normal long lifespan (80–100 years).

Tiresias, the blind prophet of Thebes, lived more than thở 600 years (Lucian).

Nestor lived more than thở 300 years (Lucian).

According đồ sộ one tradition, the Epimenides of Crete (7th-7th century BC) lived for almost 300 years.

Sumer

The age claims for the first eight Sumerian kings in the main collection of the Sumerian King List are measured in units and fractions of shar (3,600 years) and total 67 shar or 241,200 years.

Of this list’s only ten kings, three (Alalngar, […] kidunnu, and En-men-dur-ana) are recorded đồ sộ have ruled together for 72,000 years. The main collection assigns 43,200 years đồ sộ the reigns of Enmen-lu-ana, and 36,000 years đồ sộ each of the reigns of Alalngar and Dumuzid.


Thông tin tưởng tăng

Colestein Veglin là ai? Điều kinh sợ về Colestein Veglin không có bất kì ai biết

Colestein Veglin là ai, Colestein Veglin là kẻ nước này, wowhay4u.com phân chia sẻ điều kinh sợ về Colestein Veglin không có bất kì ai biết.
Colestein Veglin là ai?
Colestein Veglin là một trong người nam nhi tuyên thân phụ bản thân 615 tuổi hạc và đem 6 người bà xã, toàn bộ đều đang được sinh sống.
Theo ấn phiên bản ngày đôi mươi mon 7 năm 1876 của The Thủ đô New York Times, Colestein Veglin là một người nam nhi bị tóm gọn ở Newark, NJ tuyên thân phụ là 615 tuổi hạc và đem 6 người bà xã, toàn bộ đều đang được sinh sống. Sau tuyên thân phụ này, anh tao bị mang đến một mái ấm thương điên vô nhì ngày.

Colestein Veglin là một trong người tương quan cho tới truyền thuyết ngôi trường lâu (“longevity tradition”).
Thần thoại ngôi trường lâu là gì?
Thần thoại ngôi trường lâu là những truyền thống lịch sử về những người dân sinh sống lâu (thường là những người dân siêu tuổi hạc thọ), với tư cơ hội là cá thể hoặc group người và những thực hành thực tế được nghĩ rằng mang đến tuổi hạc lâu, tuy nhiên dẫn chứng khoa học tập ko cỗ vũ những thời đại được tuyên thân phụ hoặc nguyên nhân cho những tuyên thân phụ. 
Trong Lúc cơ hội lý giải theo đòi nghĩa thâm của những lịch sử một thời vì vậy hoàn toàn có thể đã cho chúng ta thấy tuổi hạc lâu không bình thường, nhiều học tập fake tin tưởng rằng những số lượng vì vậy hoàn toàn có thể là sản phẩm của việc dịch sai khối hệ thống đặt số trải qua những ngôn từ không giống nhau cùng theo với chân thành và ý nghĩa văn hóa truyền thống và / hoặc hình tượng của một vài số lượng chắc chắn.
Cụm kể từ “longevity tradition” có thể bao hàm “thanh thanh lọc, ngờ lễ, thực hành thực tế ngôi trường lâu, thiền ấn định và fake kim” được nghĩ rằng mang đến tuổi hạc lâu cao hơn nữa mang lại quả đât, nhất là vô văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Những truyền thuyết ngôi trường lâu bên trên thế giới
Chúng bao hàm những tuyên thân phụ trước khoảng chừng năm 150 sau Công nguyên vẹn, trước lúc đế chế La Mã sụp sụp.
Trung Quốc
Fu Xi (伏羲) được nghĩ rằng vẫn sinh sống được 197 năm.
Lucian vẫn ghi chép về “Seres” (một dân tộc bản địa Trung Quốc), xác minh chúng ta vẫn sinh sống rộng lớn 300 năm.
Zuo Ci sinh sống vô thời Tam Quốc được nghĩ rằng vẫn sinh sống 300 năm.
Trong truyền thuyết Trung Quốc, Peng Zu được nghĩ rằng vẫn sinh sống rộng lớn 800 năm vô thời mái ấm Âm (殷朝, thế kỷ 16 cho tới 11 trước Công nguyên).
Hoàng đế
Hoàng đế được nghĩ rằng vẫn sinh sống vô 113 năm.
Hoàng đế Nghiêu được nghĩ rằng vẫn sinh sống 101 năm.
Hoàng đế Shun được nghĩ rằng vẫn sinh sống 110 năm.
Hy Lạp
Cuốn sách Macrobii (“Long-livers”) là một trong kiệt tác dành riêng cho tuổi hạc lâu. Nó được nghĩ rằng của người sáng tác Hy Lạp thượng cổ Lucian , tuy vậy giờ đây người tao đồng ý rằng ông ko thể ghi chép nó. Hầu không còn những ví dụ được thể hiện vô bại đem tuổi hạc lâu kể từ 80 cho tới 100 năm, tuy nhiên một vài còn lâu rộng lớn nhiều:
Tiresias, mái ấm tiên tri loà của Thebes, rộng lớn 600 năm.
Nestor vẫn sinh sống rộng lớn 300 năm.
Các member của “Seres” rộng lớn 300 năm.
Nhật Bản
Một số nhà vua trước tiên của Nhật Bản được nghĩ rằng vẫn trị vì thế rộng lớn một thế kỷ, theo đòi truyền thống lịch sử được ghi lại vô Kojiki, viz., Thiên hoàng Jimmu và Thiên hoàng Kōan.
Hoàng đế Jimmu (theo truyền thống lịch sử, ngày 13 mon hai năm 711 trước Công nguyên vẹn – 11 mon 3 năm 585 trước Công nguyên) vẫn sinh sống 126 năm theo đòi Kojiki . Những thời nay ứng với 125 năm, 339 ngày, bên trên lịch Julian và Gregorian chi phí nhân hậu. Tuy nhiên, mẫu mã của thương hiệu di cảo của ông đã cho chúng ta thấy rằng nó được phát minh sáng tạo vô triều đại của Kanmu (782–806), hoặc hoàn toàn có thể vô thời hạn nhưng mà truyền thuyết về xuất xứ của triều đại Yamato được biên soạn trở nên Kojiki .
Korea
Taejo của Goguryeo (46/47 – 165) được nghĩ rằng vẫn trị vì thế ở Nước Hàn vô 93 năm, chính thức kể từ tuổi hạc 7. Sau Lúc về hưu, Samguk Sagi và Samguk Yusa mang lại tuổi hạc bị tiêu diệt của ông là 118, trong những lúc Sách của Hậu Hán. cho thấy ông tạ thế ở tuổi hạc 121 ở tuổi hạc 74.
Đế chế Ba Tư
Triều đại của một vài vị vua vô Shahnameh, một bài bác thơ sử đua của Ferdowsi , được thể hiện dài hơn nữa một thế kỷ:
Zahhak, 1.000 năm.
Jamshid, 700 năm.
Fereydun, 500 năm.
Askani, 200 năm.
Kay Kāvus, 150 năm.
Manuchehr, 120 năm.
Lohrasp, 120 năm.
Goshtasp, 120 năm.
Rome cổ đại
Vào thời La Mã, Pliny vẫn ghi chép về làm hồ sơ tuổi hạc lâu kể từ cuộc khảo sát dân sinh được triển khai vô năm 74 sau Công nguyên vẹn bên dưới thời Vespasian. 
Ở một vùng của Ý, nhiều người được nghĩ rằng vẫn sinh sống quá 100 tuổi; tư người được nghĩ rằng 130, những người dân không giống lên tới mức 140. Tác fake Hy Lạp thượng cổ Lucian là người sáng tác giả thiết của Macrobii (long bào), một kiệt tác dành riêng cho tuổi hạc lâu. 
Hầu không còn những ví dụ nhưng mà Lucian thể hiện đều được xem là tuổi hạc lâu nhiều năm thông thường (80–100 năm).
Tiresias, mái ấm tiên tri loà của Thebes, vẫn sinh sống rộng lớn 600 năm (Lucian).
Nestor vẫn sinh sống rộng lớn 300 năm (Lucian).
Theo một truyền thống lịch sử, Epimenides của Crete (thế kỷ loại 7, loại 6 trước Công nguyên) vẫn sinh sống ngay gần 300 năm.
Sumer
Các tuyên thân phụ về tuổi hạc mang lại tám vị vua trước tiên của những người Sumer vô phần tích lũy chủ yếu của Danh sách những vị vua Sumer được xem vị đơn vị chức năng và phần nhỏ của shar (3.600 năm) và tổng số là 67 shar hoặc 241.200 năm.
Trong list mươi vị vua độc nhất của list này, thân phụ vị vua (Alalngar, […] kidunnu, và En-men-dur-ana) được ghi lại là vẫn bên cạnh nhau trị vì thế 72.000 năm. Sở thuế tập luyện chủ yếu ấn ấn định 43.200 năm mang lại triều đại của En-men-lu-ana, và 36.000 năm cho từng triều đại của Alalngar và Dumuzid.

#Colestein #Veglin #là #Điều #đáng #sợ #về #Colestein #Veglin #chưa #biết


#Colestein #Veglin #là #Điều #đáng #sợ #về #Colestein #Veglin #chưa #biết

Xem thêm: yuri gagarin là ai

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog share toàn bộ những kỹ năng và kiến thức hoặc về ngôn từ giờ đồng hồ Anh, nghe trình bày giờ đồng hồ Anh, kể từ vựng giờ đồng hồ Anh toàn bộ những thường xuyên ngành. Kinh nghiệm tự động học tập giờ đồng hồ Anh tận nhà sớm nhất, tiết kiệm chi phí thời hạn, chi phí…