nguyễn trãi là ai

Bạn đang xem: nguyễn trãi là ai

Vụ sự không tương đồng thân thiện Nguyễn  Trãi và Lương Đăng-2 anh hùng phụ trách móc Ủy ban Nhà nước về biên soạn thảo Lễ nhạc thời Hậu Lê được đời ni thao diễn giải theo dõi những cơ hội không giống nhau.

Đầu tiên Cavenui lôi sử rời khỏi chép vẫn. ĐVSKTT-Bản kỷ- quyển XIX, tệp tin pdf tải về được kể từ trang viethoc, tìm kiếm Lương Đăng rời khỏi ngay lập tức những vấn đề cần thiết tìm  (loại lên đường 2 tin cậy tương quan cho tới ông Lương Đăng Quang)

Đinh Tỵ, Thiệu Bình năm loại tư (1437)

Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ cỗ Ty giám Lương Đăng đốc suất thực hiện loan giá bán, nhạc khí, dạy dỗ tập luyện nhạc múa

Hành khiển Nguyễn Trãi dưng phiên bản vẽ khánh đá và tâu rằng

“Kể rời khỏi, đời loàn người sử dụng võ, thời bình chuộng văn. Nay thực sự khi nên thực hiện Lễ Nhạc. Song không tồn tại gốc thì ko thể tại vị, không tồn tại văn thì ko thể tồn tại. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc.

Thần vâng chiếu biên soạn nhạc, không đủ can đảm ko dốc không còn tâm mức độ. Nhưng vì thế học tập thuật nông cạn, kiêng dè rằng trong vòng thanh luật , khó khăn được hài hòa và hợp lý. Xin đại vương yêu thương nuôi muôn dân, nhằm vùng bản thôn không hề giờ đồng hồ oán thù hận buồn phàn nàn, như vậy mới mẻ ko thất lạc kiểu mẫu gốc của nhạc”.

Vua tán tụng ngợi và tiêu thụ. Sai công nhân đá thị trấn Giáp Sơn lấy đá ở núi Kinh Chủ nhằm thực hiện.

….

Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:

“Mới rồi, bọn thần cùng theo với Lương Đăng hiệu toan nhã nhạc, tuy nhiên con kiến giải của thần rất khác với Lương Đăng, thần van nài trả lại việc làm được sai”.

Trước cơ Thái Tổ sai Nguyễn Trãi toan rời khỏi quy định nón áo, còn chưa kịp thực hiện. Đến trên đây, Lương Đăng dưng sớ thư đại ý nói:

“Về lễ thì với lễ đại triều và lễ thông thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chủ yếu đám, thì thực hiện lễ đại triều, nhà vua khoác áo cổn, group nón miện, lên ngồi ngai vàng báu, trăm quan tiền đều khoác triều phục group nón chầu. Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng mon thì ngọc hoàng khoác áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi ngai vàng báu, trăm quan tiền đều khoác công phục, group nón.

Lễ thông thường triều thì nhà vua khoác áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan tiền khoác thông thường phục cổ hình tròn, group nón tụt xuống đen thui. Về nhạc thì với nhạc tế Giao, nhạc tế Miếu, nhạc tế Ngũ tự động, nhạc cứu vãn Lúc với nhật thực, nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thông thường triều, nhạc cửu tấu Lúc đại yến, nhạc người sử dụng nhập cung, ko thể người sử dụng nhất tề được. Về lỗ cỗ đại giá bán, như xe cộ kiệu thì với quốc lộ, tượng lộ, mã lộ, với cửu long dư, thất long dư, với cỗ liễn, với phi liễn; về nghi kị trượng thì với kim qua chuyện, phủ, việt, chàng, phướn, tinh ma kỳ, mao tiết, chương phiến, long ngũ phượng. Số ngựa đóng góp nhập xe cộ và số lực lượng theo dõi hầu cũng đều phải sở hữu quy toan cả,thần ko thể chép không còn được”.

Thư ấy nhấc lên, vua sai Lương Đăng toan rời khỏi những quy định. Đăng nhân cơ nhấc lên quy định về nón áo và nhạc khí. Đại nhằm, quy định bởi Đăng và Trãi toan rời khỏi phần nhiều không phù hợp nhau, những chổ bàn về con số, trọng lượng những nhạc khí có tương đối nhiều điều ngược nhau, tuy nhiên trình diễn cũng không giống nhau, do đó Trãi van nài nghỉ việc cơ.

….

Tháng 8

Trung quá Bùi Cầm Hổ tâu rằng:

“Bệ hạ đăng quang cho tới ni, hoặc thay cho thay đổi quy tắc cũ của Thái Tổ, như Lỗ cỗ ty đồng giám Lương Đăng,

Tiên đế nghĩ rằng người tương đối nắm rõ, dùng để Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, ko thể thân mật được, đã cho ra thực hiện văn group. Nay lại thấy hắn thực hiện quan tiền van nài đại vương suy nghĩ lại”.

….

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng theo dõi quy định ở trong nhà Minh tuy nhiên thực hiện.

Trước Đăng và Nguyễn Trãi vẫn vâng mệnh biên soạn toan nhã nhạc. Trong số đó, nhạc phía trên với 8 loại thanh âm như: rỗng tuếch keo dán giấy rộng lớn, khánh chùm, chuông chùm, đặt điều những loại đàn rứa, đàn Fe, sênh, quản lí,thược, chúc ngữ, huân trì. Nhạc ở bên dưới năng lượng điện thì với phương hưởng trọn treo, khống hầu.

….

Tháng 11

Ban thân phụ những nghi tiết mới mẻ toan lại trong những dịp lễ thánh tiết, đường đường chính chính, sóc vọng, thông thường triều đại yến .

Trước cơ, vua sai Lương Đăng toan những nghi tiết đại triều, cho tới trên đây hoàn thiện nhấc lên. Vua bái yết Thái miếu, những quan tiền khoác triều phục thực hiện lễ theo dõi nghi tiết mới mẻ chính thức kể từ trên đây.

Bọn Hành khiển Nguyễn Trãi, Tham tri bạ tịch Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham nghị Nguyễn Liễu dưng sớ tâu rằng:

“Muốn tạo ra lễ nhạc, nên đợi với người rồi hãy thực hiện, được như Chu Công thì sau mới mẻ không tồn tại điều chê trách móc. Nay sai kẽ thái giám Lương Đăng chuyên nghiệp toan rời khỏi lễ nhạc, chẳng nhục cùng với nước lắm sao!

Vả lại, quy định lễ nhạc của nó là bịp bợm vua lừa bên dưới, ko phụ thuộc vào đâu cả, như tiến công rỗng tuếch là báo giờ rời khỏi chầu triều sớm, ni vua rời khỏi chầu rồi mới mẻ tiến công.Theo quy định xưa, Lúc vua rời khỏi, thì mặt mũi miêu tả tiến công chuông hoàng công cộng, rồi năm chuông mặt mũi hữu ứng theo dõi, khi vua nhập tiến công chuông chưng tân rồi năm chuông cũng ứng theo dõi. Nay vua rời khỏi chầu, tiến công 108 giờ đồng hồ chuông, này đó là số phiên điểm tràng phân tử ở trong nhà sư. Nếu theo dõi quy định ở trong nhà Minh, thì Lúc vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên với ngai vàng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì kiêng dè ko yên lặng, đặt điều cả nhì loại cũng ko được, thế là nghi lễ gì?. Làm xe cộ thì đằng trước với diềm, ở phía đằng sau Open. Nay lại Open đằng trước, quy định xưa thực hiện như vậy hoặc sao?. Khi vua rời khỏi thì với hô thét, Lúc nhập thì với thu dẹp, này đó là quy toan của nghi kị lễ. Nay quan tiền coi cửa ngõ xướng tâu từng việc xong xuôi, những quan tiền lùi rời khỏi, vua con cái ngồi tuy nhiên người thu dẹp vẫn la thét vệ sinh là làm công việc sao?. Vả lại, Đăng là đứa thái giám, thần trộm lấy thực hiện ngờ lắm”.

Đăng tâu: “Thần không tồn tại trí thức, ko biết quy định cổ, những nghi tiết hiện nay đã thực hiện, chỉ coi cả nhập nắm rõ của thần tuy nhiên thôi, còn phát hành hay là không là quyền của đại vương, thần đâu dám chuyên nghiệp quyền”.

Nguyễn Liễu tâu rằng: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào với cảnh thái giám chuyên nghiệp phá hủy thiên hạ như vậy này”.

Đinh Thắng kể từ nhập bước rời khỏi, mắng rằng:

“Hoạn quan tiền làm những gì tuy nhiên phá hủy thiên hạ? Nếu phá hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”.

Cuối nằm trong nên giao phó Liễu mang lại hình quan tiền xét chất vấn. Án xử xong xuôi, tội xứng đáng chém, tuy nhiên được mệnh lệnh riêng rẽ, mang lại quí chử nhập mặt mũi, hành hạ rời khỏi châu xa cách.

…. Hết chép.

Xem thêm: nguoi ay la ai mua 4 tap 7

Các ngôi nhà văn hóa truyền thống nội địa gần như là thống nhất cùng nhau rằng, nhập vụ sự không tương đồng này, hero dân tộc-nhà văn hóa truyền thống rộng lớn Nguyễn Trãi đại diện thay mặt mang lại phái bảo đảm văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, còn thái giám Lương Đăng đại diện thay mặt mang lại phái văn hóa truyền thống lai căng, vọng nước ngoài, ví dụ là vọng Tàu ghét bỏ.

Ví dụ vài ba chủ ý như sau:

Kiều Văn

Nguyễn Trãi còn là một người am tường về âm thanh. Ông được vua Lê Thái Tông giao phó mang lại trách nhiệm cùng theo với Lương Đăng biên soạn rời khỏi quốc nhạc và lễ nhạc của triều đình. Ông với cùng một công ty trương cực kỳ sáng sủa suốt: quốc nhạc Đại Việt nên được kiến tạo bên trên nền tảng âm thanh dân tộc bản địa truyền thống cuội nguồn của Đại Việt… Trong Lúc cơ Lương Đăng lại thể hiện một công ty trương rất là ngu xuẩn: lấy quốc nhạc có trước của Trung Hoa thực hiện quốc nhạc của nước ta! Nguyễn Trãi khốc liệt phản đối công ty trương ấy, bởi vậy xẩy ra xích míc ko thể hoà giải được với Lương Đăng. Rốt cuộc Nguyễn Trãi van nài tách triều về trí sĩ ở Côn Sơn.

http://newvietart.com/index4.912.html

GS Trần Quốc Vượng

Nhưng cuộc bàn bạc thân thiện Nguyễn Trãi và Lương Đăng về sự biên soạn nhạc cung đình, sự sự không tương đồng chủ ý thâm thúy thân thiện nhì người, việc Nguyễn Trãi van nài rrút ngoài những việc biên soạn nhạc, việc Lương Đăng trọn vẹn tế bào phỏng nhạc thể và nhạc cụ triều Minhtrong việc biên soạn nhạc cung đình triều Lê vẫn ghi lại một sự thay đổi nhập sự tiến bộ triển của hiện tượng nhị vẹn toàn văn hoá thân thiện cung đình và dân gian dối. Nhà Lê nhất là kể từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về chủ yếu trị thì gia tăng chính sách TW tập luyện quyền theo phía chuyên nghiệp chế, về tư tưởng thì theo phía duy nhất Nho giáo,bài bác xích Phật, Đạo và tín ngưỡng dân gian dối, về văn hoá thì xa cách tách vốn liếng liếng dân gian…

http://thuvien.maivoo.com/Nhan-Vat-Lich-su-c16/Nguyen-Trai-trong-boi-canh-van-hoa-viet-nam-d3874

GS Trần  Văn Khê

Trong khi thao tác với Lương Đăng có tương đối nhiều điểm sự không tương đồng giữa trung tâm của 2 con người. Lương Đăng với ý chép nó lại những qui toan nhạc cung đình ở trong nhà Minh, đề ra 2 dàn nhạc Đường Thượng Chi Nhạc tấu bên trên hoàng cung, và Đường Hạ Chi Nhạc tấu bên dưới sảnh đình. Dàn Đường Thượng Chi Nhạc bao gồm 8 loại nhạc khí thuộc sở hữu 8 âm (Bát âm) tương tự như dàn nhạc Triều Hạ Yến Hưởng Chi Nhạc ở trong nhà Minh, chỉ không giống số nhạc khí được sử dụng nhập biên chế.

Nguyễn Trãi khoác dầu phủ nhận với cơ hội sắp xếp của Lương Đăng, không những trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc. Nhưng Lúc hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có tương đối nhiều điểm đặc biệt sai, Nguyễn Trãi với việc tán thành của một vài quan tiền nhập triều đình như Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Tuyền, những quan tiền Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham Nghị Nguyễn Liễu, vẫn dưng sớ….

Khi xưa vì thế một Lương Đăng tuy nhiên nhạc cung đình ngôi nhà Lê ko được kiến tạo vững chãi. Ngày ni, trong mỗi việc tổ chức triển khai âm thanh bên trên nước Việt, tất cả chúng ta cũng nên tách nhằm chớ với những “Lương Đăng” vọng nước ngoài và khinh thường nhạc truyền thống VN.

http://ab11.violet.vn/entry/showprint/entry_id/5861983

Nhà văn Trần Thị Trường:

Đọc lại lịch sử vẻ vang thời Lê, tao thấy Nguyễn Trãi và Lương Đăng, người thì dưng nhạc mới mẻ phỏng theo dõi quy định ở trong nhà Minh (Trung Hoa), người thì thực hiện mới mẻ bên trên hạ tầng kiểu mẫu cũ đem cốt cơ hội truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa. Những gì Nguyễn Trãi thể hiện muôn thuở được ghi nhớ, những gì Lương Đăng thực hiện mới mẻ tuy nhiên thất lạc gốc đã biết thành tẩy chay và quên khuấy.

http://chodoxua.vn/showthread.php/51520-B%E1%BA%A3n-s%E1%BA%AFc-Vi%E1%BB%87t-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-quot-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-quot-ngo%E1%BA%A1i-lai

Nếu địa thế căn cứ nhập Nguyễn Trãi từng cáo: phong tục Bắc-Nam cũng không giống, địa thế căn cứ nhập việc ông thực hiện nhiều thơ Nôm, địa thế căn cứ nhập ý thức ái quốc ko thể phản bác bỏ ở ông, địa thế căn cứ nhập cụ thể dưng khánh đá thì hoàn toàn có thể suy nghĩ tựa như những ngôi nhà văn hóa truyền thống liệt kê phía trên. Tuy nhiên những địa thế căn cứ này sẽ không thể hiện tại thẳng nhập vụ tranh giành cãi, nên với ngôi nhà phân tích lại sở hữu chủ ý không giống.

Sử gia song lập Tạ Chí Đại Trường viết:

Sự xung đột thân thiện nho thần và thái giám có những lúc tiếp cận vị trí khôi hài điếng người như nhập mẩu truyện xẩy ra bên dưới triều Càn Long vẫn kể. Tuy nhiên sự coi thường miệt của nho thần cũng kéo đến phản xạ của thái giám trong khi thấy những người dân cơ với trở thành con kiến vượt lên trên quắt queo, thiếu hiểu biết nhiều cả lí lẽ thông thường. Trong cuộc tranh giành chấp về lễ nhạc thân thiện group Nguyễn Trãi và Lương Đăng (1437), Tham nghị Nguyễn Liễu chê thái giám ko đầy đủ kỹ năng, thiếu hiểu biết nhiều quy tắc xưa (như của Chu Công), quy tắc ni (như ở trong nhà Minh), nên thực hiện sai chéo cả. Lương Đăng, với ý kiến ngày này thì chắc chắn rằng tuân theo “tinh thần dân tộc bản địa với sáng sủa tạo” chế vươn lên là, nên nhún mình van nài dành riêng quyền đưa ra quyết định mang lại vua. Nguyễn Liễu kiêng dè Thái Tông nghe điều, ngay lập tức phản kháng trước: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào với cảnh thái giám phá hủy thiên hạ như vậy này”. Thế là tranh giành chấp tổ chức triển khai văn hoá trở nên sự kèn cựa huỷ báng riêng biệt tập luyện thể. Đinh Thắng kể từ nhập bước rời khỏi mắng: “Hoạn quan tiền làm những gì tuy nhiên phá hủy thiên hạ? Nếu phá hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”. Ông văn quan tiền nhiều sự hoặc chữ, hú vía vì thế bay không bị chém đầu, tuy nhiên đem chữ quí nhập mặt mũi, những ngày tàn nằm ở vị trí châu xa cách hẳn nên ăn năn về cơn cường ngạnh đảm bảo an toàn Thánh giáo của tôi. Cũng nên chú ý rằng Đinh Thắng là kẻ vẫn với lòng can ngăn Nguyễn Trãi chớ đem Thị Lộ nhập cung thực hiện vây cánh, hành vi vẫn khiến cho ông thái giám này bị tiêu diệt (1442) theo dõi ông Hành khiển phe đối lập nhập cuộc tranh giành cãi bên trên.

(Sử Việt hiểu vài ba quyển-Tạ Chí Đại Trường)

http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=954:s-vit-c-vai-quyn-4&catid=38:lichsuvietnam&Itemid=527

Chính sử quan tiền cũng trầm trồ ngầm đứng về phía Trần, tức là xung đột ko nên chỉ phía trên tột đỉnh quyền hành mà còn phải ở đám văn quan tiền gốc trung châu tự động phụ ở kỹ năng và kiến thức Nho hoá cao hơn nữa, và group văn quan tiền gốc Lam Sơn đem dấu tích phiên bản xứ rộng lớn. Nổi nhảy là việc tranh giành chấp về quy toan nhã nhạc mang lại triều mới mẻ, thân thiện Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Sự thắng phụ của phe nào thì cũng lại tuỳ nằm trong nhập tình thế đương thời. Phép thiết triều của Lương Đăng tuy rằng bị đả kích dữ vẫn thắng thế. Có sự nhún nhường Lúc Nguyễn Trãi dưng khánh đá được gật đầu đồng ý tuy nhiên Lúc tranh giành cãi gay go thì phe văn thần trung châu được nhắc cho thấy quyền lực tối cao là ở điểm đâu: Tham nghị Nguyễn Liễu bị xử “tội xứng đáng chém tuy nhiên được mệnh lệnh riêng rẽ mang lại quí chữ nhập mặt mũi, hành hạ lên đường châu xa cách.” Cũng thắng thế là group người đem tin cậy tưởng thần túng thiếu (như cứu vãn mặt mũi trăng, mặt mũi trời) vào một trong những triều đình còn vua quan tiền với sinh hoạt cũ xưa (vua rứa cung phun chim, quan tiền còn chăng lưới săn bắn bên trên khu đất kinh kì.) Tuy nhiên group trung châu lại thắng thế Lúc viện dẫn ý thức Nho giáo bên trên đồng vì chưng như Lúc van nài cấm lối hát bá cổ, níu tay chân bên trên khu đất Thanh Hoá, van nài mang lại công thần ngoài theo dõi “quốc tính” / chúng ta Lê nhằm về bên chúng ta của tông tộc mình…

(Bai sử không giống mang lại VN-chương 9)

http://damau.org/archives/4073

Như vây theo dõi Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Trãi nằm trong group nho thần, group văn quan tiền trung châu với kỹ năng và kiến thức Nho hóa cao hơn nữa,  hay còn gọi là nhóm  Trần (Nguyễn Trãi là con cháu nước ngoài quan tiền rộng lớn ngôi nhà Trần, nằm trong giới thượng lưu trí thức, khác hoàn toàn group Lê Sát bựa cố nông không nhiều chữ được trui rèn qua chuyện trận mạc). Nhóm Trần này hiểu Nho rộng lớn, hiểu Hoa rộng lớn, còn  thái giám không nhiều chữ Lương Đăng nằm trong group bựa nông rộng lớn, dân dã rộng lớn, phiên bản xứ rộng lớn. Họ Tạ còn ghi chép trực tiếp quy tắc đặt điều nhạc của Lương Đăng là ”theo ý thức dân tộc bản địa với sáng sủa tạo”.

Sự hòn đảo tuyến này (chính phe Lương Đăng mới mẻ là phe dân tộc) tất cả chúng ta ko quí, tuy nhiên nếu như hiểu phiên bản sớ của group Nguyễn Trãi, Đào Công Soạn thì dường như như thế.

Chính group Nguyễn Trãi chê Lương Đăng thực hiện nhạc rất khác quy toan ngôi nhà Minh:

Nếu theo dõi quy định ở trong nhà Minh, thì Lúc vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên với ngai vàng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì kiêng dè ko yên lặng, đặt điều cả nhì loại cũng ko được, thế là nghi lễ gì?

Đặc biệt group Nguyễn Trãi phản biện việc trả nhân tố phi Nho phi Hán nhập vào lễ nhạc Lương Đăng:

Nay vua rời khỏi chầu, tiến công 108 giờ đồng hồ chuông, này đó là số phiên điểm tràng phân tử ở trong nhà sư.

Còn dính vào câu

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng theo dõi quy định ở trong nhà Minh tuy nhiên thực hiện.

Mà nhận định rằng Nguyễn Trãi phản bác bỏ Lương Đăng là phản bác bỏ việc tế bào phỏng quy định nhạc Minh thì e là ko đích. Cả Nguyễn Trãi và Lương Đăng nằm trong được giao phó trách nhiệm thực hiện nhạc phỏng Minh, tất yếu là chỉ phỏng thôi, với nhân tố không giống. Nguyễn Trãi không những trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc (như GS Trần Văn Khê đã nhận được xét) chỉ phản bác bỏ việc ” Nhưng Lúc hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có tương đối nhiều điểm đặc biệt sai”, sai ở đó là sai với quy cơ hội Minh.

Đối chiếu với đời ni, những ông nhạc sĩ học tập đàng hoàng ăn chơi sành điệu am tường văn hóa truyền thống những loại (đồng giới với Nguyễn Trãi) hoàn toàn có thể nức nở tán tụng cô Whitney Houston với thanh đới mạ vàng, chứ những cô cave, những anh giẫm xích lô và bao gồm những anh thực hiện to tướng tuy nhiên không nhiều chữ (đồng giới với Lương Đăng) chỉ quí nức nở loại Tuấn Vũ thôi, tiếp tục thấy sự phân tuyến của Tạ Chí Đại Trường là với hạ tầng.

Mà thời Nguyễn Trãi, trái đất phía bên ngoài so với người lớn tuổi, chưa xuất hiện nước Mỹ của cô ấy Whitney Houston, chỉ biết với nước Trung Hoa của ông Đỗ Phủ thôi.

Lịch sử là các thứ vẫn xẩy ra chứ không cần nên là loại tao ham muốn nó nên xẩy ra.

Xem thêm: yuri gagarin là ai

This entry was posted on Tháng Hai 19, 2012 khi 3:41 chiều and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to tướng this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.